Marista – Simedva (B diviziono finalas; 2023-05-07)